Doa Tawassul dan Ziarah Kubur Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah

TAWASSUL


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM                   
                                                      
1. ILAA HADLROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN S.A.W. WA 'ALAA AALIHI WA ASHAABIHI WA AZWAA JIHII WA DZURRIYYATIHII WA  AHLI BAITIHI AJMA’IIN. SYAE-UN LILLAHI LAHUM – ALFAATIHAH.

2. TSUMMA ILAA ARWAAHI AABAA IHII WA UMMAHAATIHI WA IKHWAANIHI MINAL ANBIYAAI WAL MURSALIINA WA ILA MALAAIKATIL MUQORROBIINA WAL KARUUBIYYIINA WASSYUHADAA-I WASSHOOLIHIINA WA AALI KULLIN WA ASH HAABI KULLIN WA ILAA RUUHI ABIINA AADAMA WA UMMINAA HAWAA WAMAA TANAASALA BAYNAHUMAA ILAA YAUMIDDIN SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

3. TSUMMA ILAA ARWAAHI SADAATINAA WA MAWAALIINA WAA-IMMATINAA ABII BAKRIN WA UMARO WA USTMAANA WA ‘ALIYY WA ILAA BAQIYYATIS SHOHAABATI WALQORABATI WATTA BI’IINA WATTABI-IT TAABI’IINA LAHUM BIBIHSANIN ILA YAUMIDDIN SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

4. TSUMMA ILAA ARWAAHI A-IMMATIL MUJTAHIDIINA WA MUQOLLIDIHIM FIDIINI WAL ‘ULAMAAIR ROOSYIDDINA WAL QURRO-IL MUKHLISHIN WA AHLI-TAFSIIRI WAL MUHADDITSIINA WA SA-IRI SAADAATIS SHUFIYYATIL MUHAQIQIINA WA ILAA ARWAHI KULLI WALIYYIN WA WALIYYAA TIW WA MUSLIMIN WAL MUSLIMATIN MIN MASYARARIQIL ARDHI ILAA MAGHOORIBIHAA WAMIN YAMINIHAA ILAA SYIMAALIHA SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

5. TSUMMA ILAA ARWAAHI AHLI SILSILATIL QOODIRIYYATI WA NAQSYABANDIYYATI WA JAMII’I AHLIT THURUQI KHUSUSON ILAA HADLROTI SULTHONIL AULIYAA-I GHAOTSILL A’DHOMI QUTUBIL 'AALAMIINAS SAYYIDISY SYAIKH 'ABDULQODIR JAELAANI QODDASALLOHU SIRROHU WA SAYYIDIS SYAIKH ABIL QOOSIMI JUNAIDIIL BAGHDAADII WA SAYYIDIS SYEKH MA’RUUFILKARKHI WA SAYYIDIS SYEH SIRRIS SAQOTHII  WA SAYYIDIS SYEKH HABIIBIL ‘AJMII WA SAYYIDIS SYEKH HASAN BASRI WA SAYYIDIS SYEKH JA’FAR SHOODIQI WA SAYYIDIS SYEKH YUUSUFUL HAMDAANI WA SAYYIDIS SYEKH ABIIYAZIIDAL BUSTTHOMI WA SAYYIDIS SYEKH BAHAAUDINI NAQSYABANDII WA HALDROTI IMAAMI’R ROBBAANI WA HADLROTI SYAEKHINAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEKH ABDILLAH MUBAROK BIN NUUR MUHAMMAD WASYEKHUNAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEIKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN. RA WA USHUULIHIM WA FURUUIHIM WA AHLI SILSILATIHIM WAL AAKHIDZINA ANHUM SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

6. TSUMMA ILAA ARWAAHI WAALIDDINA WA WAALIDIKUM WA MASYAAYIIKHINA WA MASYAAYIKHIKUM WA AMWAATINA WA AMWAATIKUM WALIMAN AHSANA ILAINA WALIMAN LAHUU HAQOUN ALAINA WALIMAN AW SHONA WAS TAOSHONA WA QOLLADANAA ‘INDAKA BI DU’AA ILKHOIRI SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

7. TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMI’IL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI WAL MUSLIMIINA WA MUSLIMAATI AL-AHYAA-I MINHUM WAL AMWAAT MIN MASAARIQIL ARDLI ILAA MAGHOORBIHAA WAMIN YAMIINIHAA ILAA SYIMAALIHAA WAMIN QOOFIN ILAA QOOFIN MINWALADI AADAMA ILAA YAUMILQIYAAMAH SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
QUL HUWAL LAAHU AHAD. AL-LAAHUSHOMAD. LAM YALID WA LAMYUULAD. WA LAM YAA KUL LAAHUU KUFUUWAN AHAAD. 3X

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
QUL A’UUDZU BIROBBIL FALAQ. MINSYAR-RI MAA KHOLAQ-O. WA MIN SYARI-RI GHOOSIGIN IDZAA WAQOB. WA MIN SYA-RI NAF-FAATSAATI FIL UQOD-I. WA MIN SYAR-RI HAASIDIN IDZAA HASAD.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
QUL A’UUDZU BIROB-BIN NAAS-I. MALIKIN NAAS-I. ILAAHIN NAAS-I. MIN SYAR-RIL WAS WASIL KHON-NAAS. AL-LADZII YUWAS WISUFII SHUDUURIN NAAS-I. MINAL JIN NATI WAN-NAAS.
LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
ALHAMDU LILLAAHI ROB-BIL ‘AALAMIN. ARROHMAANIR-ROHIM. MAALIKI YAUMIDDIN. IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IN. IHDINASHSHIROOTHOL MUSTAQIIN. SHIROOTHOL-LADZIINA AN’AMTA ALAIHIM. GHOIRIL MAGDUUBI ‘ALAIHIM WALADH DHOOLIIN.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU
BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

ALIF-LAAM-MIIM. DZAALIKAL KITAABU LAA ROIBA FIIHI HUDAN LILMUTAQIIN. AL-LADZIINA YU MINUUNA BIL GHOIBI WA YUQIIMUUNASH-SHOLAATA. WA MIMMA ROZAQNAAHUM YUNFIQUUN. WAL-LADZIINA YU MINUUNA BIMA UNZILA ILAIKA WA MAA-UNZIILA MIN QOBLIKA WA BIL AAKHIROTI HUM YUUQINUUN. ULAA-IKA ALLA HUDAM MIRROB-BIHIM WA ULAIKA HUMUL MUFLIHUUN. WA ILAAHUKUM ILAAHUW WAAHID LAA ILAAHA ILLA HUWARROHMAANURROHIM. ALLAAHU LAA ILAAHA ILAA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAATA’KHUDZZHUU SINATUW WALAA NAUMUN LA-HUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAA FIL ARDLI. MAN DZAALADZII YASFA’UU INDAHU ILLAA BI-IDZNIHI YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHALFAHUM. WALAA YUHITHUUNA BISYA-IN MIN ILMIHII ALAA BIMAA SYAA’A WASIA KURSIYYUHUSSAMAWAATI WA ARDLO. WALAA YA’UUDUHUU HIFDHUHUMA WA HUWAL ALIYYUL’ADHIIM.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
INH-NAA ANZALNAAHU FII LAILATIL QODR-I. WA MAA ADROOKA MAA LAILATUR QODR. LAILATUL QODR-I KHORUM MIN ALFI SYAHR-IN TANAZ-ZALUL MALAA-IKATU WARRUUHU FIIHA BI IDZNI ROB-BIHIIM MIN KUL-LI AMR-IN. SALAMUN HIYA HAT-TAA MATHLA’IL FAJR-I.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIIM
WAL 'ASHRI. INNAL INSANA LAFII KHUSRIN. ILLALLADZIINA AAMANUU WA 'AMILUSH SHOOLIHAATI WA TAWAA SHOUBIL HAQQI WA TAWAA SHOUBISHSHOBRI.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
IDZAA JAA-A NASHRUL LOOHI WAL FAT-HU. WA RO-AITAN NAASA YAD KHULUUNA FIIDIINIL LAAHI AF WAAJAA. FASAB BIN BIHAMDI ROBBIKA WA TAGHFIRH-U INNAHU KAANA TA WAABA. INNAALLOHA WAMALAAIKATAHU YUSHOLLUUNA’ALAM NABIYYAA AYYUHALLADZIINAA AAMANUU SHOLLUU’ALAIHI WASALLIMU TASLIMAA

ALLOOHUMA SHOLLI SHOLAATAN KAAMILATAN WASALLIM SALAMAN TAAMAN 'ALLA SYAYYIDDINA MUHAMMADINIIL LADZII TANHALLU BIHHIL ‘UQODUU. WATAN FARIJU BIHHIL QUROBUU WATUUKDHO BIHHIL HAWAA IJU WATUNAALU BIHHI ROGHO IBU WAKH-HUSNUUL KHOMWATIMI WAYUS TASQOL. GHOMAAMU BIWAJ HIHHIL KARIMI WA ALAA AALIHII WASHOH BIHHI FIKULLI LAMHATIN. WANA FASIN BI'ADADI KULLI MA’LUM MILLAK.  3X

Artinya : “Ya Allah Tuhan Kami, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan/ikatan, dilepaskan/ lenyap dari segala kesusahan, ditunaikan/ dikabulkan segala macam hajat, tercapai segala keinginan dan khusnul khotimah, dicurahkan hujan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia/yang pemurah. Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu, semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas, bahkan sebanyak pengetahuan/ ilmu Engkau, Ya Alloh Tuhan semesta alam”

Kemudian baca: AL FATIHAAH.
===============================
SUMBER: KITAB UQUDUL JUMAAN TQN 
BACAAN TAHLIL/KHAUL (ZIARAH KUBUR)


(DZIKIR KHOFI LAKSANAKAN TERUS)

I. SALAM DI DEPAN MAKAM WALIYULLOH :

ASSALAMU’ALAIKUM YAA WALIYYATULLOHI TAHIYYATAN MINNI ILAIKUM WAROHMATULLOHI WABARAKATUHU

II. SALAM BILA YANG DIZIARAHI SELAIN WALI :

ASSLAMU’ALAIKUM YAA AHLA BAITI TAHIYYATAN MINNI ILAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUHU

LALU KUATKAN DZIKIR KHOFINYA, DAN SEBELUM DUDUK BACALAH SURAH ALFATIHAH. SELANJUTNYA LAKSANAKAN TAWASSUL/TAHLIL SESUAI DENGAN TUNTUTAN YANG TELAH DICONTOHKAN OLEH GURU MURSYID SYEKH KH. AKHMAD SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN RA.


TETAPI JIKA TIDAK BERDZIARAH KUBUR, PARA IKHWAN BISA LANGSUNG KEPADA TAHLIL SEPERTI DI BAWAH INI :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1. ILAA HADLROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN S.A.W. WA 'ALAA AALIHI WA ASHAABIHI WA AZWAA JIHII WA DZURRIYYATIHII WA  AHLI BAITIHI AJMA’IIN. SYAE-UN LILLAHI LAHUM – AL FATIHAH.

2. TSUMMA ILAA ARWAAHI AABAA IHII WA UMMAHAATIHI WA IKHWAANIHI MINAL ANBIYAAI WAL MURSALIINA WA ILA MALAAIKATIL MUQORROBIINA WAL KARUUBIYYIINA WASSYUHADAA-I WASSHOOLIHIINA WA AALI KULLIN WA ASH HAABI KULLIN WA ILAA RUUHI ABIINA AADAMA WA UMMINAA HAWAA WAMAA TANAASALA BAYNAHUMAA ILAA YAUMIDDIN SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH.

3. TSUMMA ILAA ARWAAHI SADAATINAA WA MAWAALIINA WAA-IMMATINAA ABII BAKRIN WA UMARO WA USTMAANA WA ‘ALIYY WA ILAA BAQIYYATIS SHOHAABATI WALQORABATI WATTA BI’IINA WATTABI-IT TAABI’IINA LAHUM BIBIHSANIN ILA YAUMIDDIN SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH.

4. TSUMMA ILAA ARWAAHI A-IMMATIL MUJTAHIDIINA WA MUQOLLIDIHIM FIDIINI WAL ‘ULAMAAIR ROOSYIDDINA WAL QURRO-IL MUKHLISHIN WA AHLI-TAFSIIRI WAL MUHADDITSIINA WA SA-IRI SAADAATIS SHUFIYYATIL MUHAQIQIINA WA ILAA ARWAHI KULLI WALIYYIN WA WALIYYAA TIW WA MUSLIMIN WAL MUSLIMATIN MIN MASYARARIQIL ARDHI ILAA MAGHOORIBIHAA WAMIN YAMINIHAA ILAA SYIMAALIHA SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH.

5. TSUMMA ILAA ARWAAHI AHLI SILSILATIL QOODIRIYYATI WA NAQSYABANDIYYATI WA JAMII’I AHLIT THURUQI KHUSUSON ILAA HADLROTI SULTHONIL AULIYAA-I GHAOTSILL A’DHOMI QUTUBIL 'AALAMIINAS SAYYIDISY SYAIKH 'ABDUL QODIR JAELAANI QODDASALLOHU SIRROHU WA SAYYIDIS SYAIKH ABIL QOOSIMI JUNAIDIIL BAGHDAADII WA SAYYIDIS SYEKH MA’RUUFILKARKHI WA SAYYIDIS SYEH SIRRIS SAQOTHII  WA SAYYIDIS SYEKH HABIIBIL ‘AJMII WA SAYYIDIS SYEKH HASAN BASRI WA SAYYIDIS SYEKH JA’FAR SHOODIQI WA SAYYIDIS SYEKH YUUSUFUL HAMDAANI WA SAYYIDIS SYEKH ABIIYAZIIDAL BUSTTHOMI WA SAYYIDIS SYEKH BAHAAUDINI NAQSYABANDII WA HALDROTI IMAAMI’R ROBBAANI WA HADLROTI SYAEKHINAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEKH ABDILLAH MUBAROK BIN NUUR MUHAMMAD WASYEKHUNAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEIKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN. RA WA USHUULIHIM WA FURUUIHIM WA AHLI SILSILATIHIM WAL AAKHIDZINA ANHUM SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH.

6. TSUMMA ILAA ARWAAHI WAALIDDINA WA WAALIDIKUM WA MASYAAYIIKHINA WA MASYAAYIKHIKUM WA AMWAATINA WA AMWAATIKUM WALIMAN AHSANA ILAINA WALIMAN LAHUU HAQOUN ALAINA WALIMAN AW SHONA WAS TAOSHONA WA QOLLADANAA ‘INDAKA BI DU’AA ILKHOIRI SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH.

7. TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMI’IL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI WAL MUSLIMIINA WA MUSLIMAATI AL-AHYAA-I MINHUM WAL AMWAAT MIN MASAARIQIL ARDLI ILAA MAGHOORBIHAA WAMIN YAMIINIHAA ILAA SYIMAALIHAA WAMIN QOOFIN ILAA QOOFIN MINWALADI AADAMA ILAA YAUMILQIYAAMAH SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

QUL HUWAL LAAHU AHAD. AL-LAAHUSHOMAD. LAM YALID WA LAMYUULAD. WA LAM YAA KUL LAAHUU KUFUUWAN AHAAD. 3X

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

QUL A’UUDZU BIROBBIL FALAQ. MINSYAR-RI MAA KHOLAQ-O. WA MIN SYARI-RI GHOOSIGIN IDZAA WAQOB. WA MIN SYA-RI NAF-FAATSAATI FIL UQOD-I. WA MIN SYAR-RI HAASIDIN IDZAA HASAD. 

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

QUL A’UUDZU BIROB-BIN NAAS-I. MALIKIN NAAS-I. ILAAHIN NAAS-I. MIN SYAR-RIL WAS WASIL KHON-NAAS. AL-LADZII YUWAS WISUFII SHUDUURIN NAAS-I. MINAL JIN NATI WAN-NAAS.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHUAKBAR WALILLAHIILHAMDU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

ALHAMDU LILLAAHI ROB-BIL ‘AALAMIN. ARROHMAANIR-ROHIM. MAALIKI YAUMIDDIN. IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IN. IHDINASHSHIROOTHOL MUSTAQIIN. SHIROOTHOL-LADZIINA AN’AMTA ALAIHIM. GHOIRIL MAGDUUBI ‘ALAIHIM WALADH DHOOLIIN.

LAA ILAAHA ILLALLOOHUWALLOOHU AKBAR WALILLAHIILHAMDU 

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
ALIF-LAAM-MIIM. DZAALIKAL KITAABU LAA ROIBA FIIHI HUDAN LILMUTAQIIN. AL-LADZIINA YU MINUUNA BIL GHOIBI WA YUQIIMUUNASH-SHOLAATA. WA MIMMA ROZAQNAAHUM YUNFIQUUN. WAL-LADZIINA YU MINUUNA BIMA UNZILA ILAIKA WA MAA-UNZIILA MIN QOBLIKA WA BIL AAKHIROTI HUM YUUQINUUN. ULAA-IKA ALLA HUDAM MIRROB-BIHIM WA ULAIKA HUMUL MUFLIHUUN. 

WA ILAA HUKUM ILAAHUWWAHIDUN LAA ILAHA ILLA HUWARROHMAANURROHIIM. ALLOOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAA TA’KHUDZHUHUU SINATUW WALAA NAUUM.. LAHUUMAA FISSAMAAWAATI WAMAA FIL ARDHI MANDZALLAZI YASYFA’U ‘INDAHUU ILLA BI-IDZNIHII YA’LAMUMAA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHOLFAHUM WALA YUHIIYUUNA BISYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLA BIMAASYAA-A WASI’A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL ARDHO WALAA YAUUDUHUU HIFDHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL’AZHIIIM

ASTAHGFIRULLOHAL GHOFUUROR ROHIIM 3X

ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHOHBIHII WASALLIM 3 X

ILAAHI ANTA MAQSHUUDII WARIDHOOKA MATHLUUBI A’THIINII MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA

LAA ILAAHA ILLALLAAH 165 X
SAYYIDUNAA MUHAMMADUR ROSUULULLOHI SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM.

KEMUDIAN BERDOA:
BISMILLAHIRROMAANIRROHIIM
ALLOHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA AALI SAYYIDINA MUHAMMADDIN. SHOLAATAN TUNJIINAA BIHAA MIN JAMII’IL AHWAALI WAL AAFAATI WATAQDHILANAA BIHA JAA’AL HAAJAATI. WATUTHOHHIRUNA BIHAA MIN JAMII’IS SAYYIATI. WATARFA’UNAA BIHAA INDAKA ‘ALADDAROJAATI. WATUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHOLGOYAATI MIN JAMII’IL KHOIROOTI FIL HAYATI WABA’DAL MAMAATI. INNALLADZIINA YUBAYYIUU NAKA INNAMA YUBAYYI’UNALLOOHA. YADULLOOHI FAUQO AIDIIHIM FAMAN NAKATSA FAINNAMAA YANKUTSU ‘ALAA NAFSIHII WA MAN AUFAA BIMAA ‘AAHADA ‘ALAIHULLOHA FASAYU’TIIHI AJRON ‘AZHIIMAA.

ALLOHUMMAGHFIRLAHU WARHAMHU WA’AAFIHI WA’FU ‘ANHU WA AKRIM NUZULAHUU WAWASSI’ MADKHOLAHUU WAAGHSILHU BIMAA-IN WATSALJIN WABARODIN WANAQQIHIL MINAL KHOTHOOYAA KAMAA YUNAQQOTS TSAUBUL ABYADHU MINADDANASI WAABDILHU DAARON KHORON MIN ZAJIHII WAQIHII FITNATAL QOBRI WA’ADZAABANNAARI.

WA’TAHSIMUUBIHABLILLAAHI 3X
 
ROBBANAFTAHBAINANAA WABAINA QOUMINAA BIHAQQI WA ANTA KHOIRUL FAATIHIIN. ROBBANAA ANZILNAA MUNZALAN MUBAAROKAN WA ANTA KHOIRUL MUNZILIIN. ROBBANAA AATINAA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIROTI HASANAH WAQINAA ‘ADZAABANNAAR.

WALHAMDULILLAHIROBBIL ‘AALAMIIN

(Dilanjutkan membaca)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1. ILAA HADLROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN S.A.W. WA ALAA AALIHI WA ASHHAABIHI WA AZWA JIHII WA DZURRIYYATIHII WA AHLI BAETHII AJMA’IINA SYAE-UN LILLAHI LAHUM – AL FAATIHAH.

2. TSUMMA ILAA ARWAAHI AHLI SILSILATIL QOODIRIYYATI WA NAQSYABANDIYYATI WA JAMII’I AHLIT THURUQI KHUSUSON ILAA HADLROTI SULTHONIL AULIYAA-I GHAOTSILL A’DHOMI QUTUBIL 'AALAMIINAS SAYYIDISY SYAIKH 'ABDULQODIR JAELAANI QODDASALLOHU SIRROHU WA SAYYIDIS SYAIKH ABIL QOOSIMI JUNAIDIIL BAGHDAADII  WA SAYYIDIS AKHMAD KHATIB SYAMBAS IBNU ABDUL GHOFFAR WASYYIDIS SYEKH TOLHA KALISAFI CIREBON WASAYYIDIS SYEKH ABDUL KARIM BANTEN WA HADLROTI SYAEKHINAL MUKARROM SYEKH ABDULLAH MUBAROK BIN NUUR MUHAMMAD WA ILAA HADROTII SYAEKHUNAL MUKARROM SYEKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN.Qs WA USHUULIHIM WA FURUUIHIM WA AHLI SILSILATIHIM WAL AAKHIDZINA ANHUM SYAE-UN LILAAHI LAHUM – AL FATIHAH

3. TSUMMA ILAA ARWAAHI AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WALI KAFFATIL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT, WAL MU’MINIINA WAL MU’MINAAT AL AHYAAI MINHUM WAL AMWAAT....SYAIUN LILLAAHI LAHUMUL AL-FATIHAH

ASTAGHFIRULLOHHA ROBBI MINKULLI DZANBIN WA ATUUBU ILAIIH . 3X

ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA’ALA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD, KAMASHOLLAITA ALA SAYYIDINA IBROOHIMA WA ALA ALI SAYYIDINA IBROHIIM , WABAARIK ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA AALI SAYYYIDINA MUHAMMAD KAMABAROKTA ALA SAYYIDINA IBROOHIMA WA ‘ALA AALI SAYYIDINA IBROOHIM, FIL ‘AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIID.

BACA: ILAHII ANTA MAQSUDI WARI DOOKA MATHLUUBI A’TINII MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA

“TAWAJJUH”

DITUTUP : SAYYIDUNA MUHAMMADUR ROSUULULLOHI SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAM.
=====================
SUMBER : BUKU TAWASSUL DAN TAHLIL/DZIARAH KUBUR TQN, TERBITAN PESANTREN SURYALAYA TASIKMALAYA.

0 komentar:

Posting Komentar